Мисија

Преку поттикнување и поширока примена на маркетинг истражувањата да се подобри ефективноста на пазарната економија во Република Македонија со крајна цел зајакнување на конкурентноста на сите субјекти од приватниот и јавниот сектор и економијата во целина.