Визија

Да стане препознатлива инстутиција во Република Македонија од областа на маркетинг истражувањата.